Zhang, J., Shen, Q., Miao, H., Li, Q., Shimada, M., Yuan, T., Utsumi, M., Lei, Z., Zhang, Z., Takanashi, H., Fujimoto, N., Ichise, S., Asada, Y., Nishimura, O., Akiba, M., & Shimizu, K. (2023). Development of a Quantification and Detection Method for 2-MIB-producing Cyanobacteria. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23, TRJFAS21811. http://doi.org/10.4194/TRJFAS21811