Impact Factor: 0.482
​5-Year Impact Factor: ​0.764
Journal Citation Reports® 2017
Related Journals
Related Journals
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Host Range and Vertical Transmission of Cyprinid herpesvirus 2

Min Zhu 1 ,Kun Li 1 ,Yinming Xuan 2 ,Zhenli Sun 1 ,Bo Liu 1 ,Dhiraj Kumar 1 ,Ming Jiang 2 ,Yunsheng Pan 2 ,Yiming Zhang 2 ,Yeping Gong 2 ,Xiaoping Lu 2 ,Deshan Yu 2 ,Xiaolong Hu 1 ,Guangli Cao 1 ,Renyu Xue 1 ,Chengliang Gong 1

1 Soochow University, School of Biology & Basic Medical Science, Suzhou 215123, China
2 Aquaculture Technical Extension Station of Kunshan City, Suzhou 215300, China
DOI : 10.4194/1303-2712-v19_8_02 Viewed : 321 - Downloaded : 157 Keywords :